Fushat

Grupi i ekspertëve i cili punoi në përzgjedhjen e fushave më të rëndësishme, u përcaktua për 8 fusha, të cilat i përfshijnë aspektet shoqërore, sociale, ekonomike dhe të tjera:

  • Politika shëndetësore, punësimi, të drejtat sociale, të drejtat e luftëtarëve dhe të refugjatëve
  • Drejtësia, sistemi politik, vetëqeverisja, politika e jashtme, integrimet
  • Energjetika, mjedisi jetësor, zhvillimi
  • Arsimi, kultura, feja, të rinjtë, sporti, mediumet
  • Politika monetare, financiare dhe tatimore
  • Policia dhe ushtria
  • Politika ekonomike, tregtia
  • Të drejtat kolektive dhe individuale, shoqëria qytetare